algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 

1.Arrangementen :

Alle sportieve of recreatieve arrangementen waaraan onder begeleiding,

dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij

voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel

indoor als outdoor; Ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.

2.Arrangement:

Door de Maas en Waal uitjes  bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van

faciliteiten.

Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop

van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van

(verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van

(delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of

begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een

vertegenwoordiger van Maas en Waal uitjes  worden begeleid.

3.Dienst:

Alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering

van arrangementen. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop

van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s),

het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) Arrangementen.

4.Activiteit:

Door Maas en Waal uitjes  bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden

Arrangementen of dienst of combinatie van arrangement en dienst.

5.Begeleide activiteiten:

Activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) Maas en Waal uitjes worden begeleid:

6.Eendaags activiteit:

Een activiteit die door Maas en Waal uitjes  wordt aangeboden en die in totaal niet langer

duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;

7.Meerdaags activiteit:

Een activiteit die door Maas en Waal uitjes  wordt aangeboden en die in totaal langer

duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;.

8.Eendaags arrangement:

Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door Maas en Waal uitjes

wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting

bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.

 1. Meerdaags arrangement:

Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een Maas en Waal uitjes worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

 1. Maas en Waal uitjes degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van Maas en Waal uitjes: degene die in naam van Maas en Waal uitjes optreedt;

11.Contractant:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit metMaas en Waal uitjes.

12.Deelnemer:

Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;

 

13.Overeenkomst:

Overeenkomst tussen Maas en Waal uitjes  en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;

14.De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien Maas en Waal uitjes

zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband

houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.

15.Overeengekomen prijs:

De vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;

16.Informatie:

Schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit

17.Annulering:

De schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit

 

Artikel 2: Werkingssfeer

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Maas en Waal uitjes  gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst

is afgeweken.

2.De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Maas en Waal uitjes  of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het

betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

3.Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant

prevaleren de voorwaarden van Maas en Waal uitjes. Dit laat onverlet dat de contractant en Maas en Waal uitjes individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

4.Maas en Waal uitjesis alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Maas en Waal uitjes , extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 4: Betaling

1.De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door Maas en Waal uitjes, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2.Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Maas en Waal uitjes  het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,

onverminderd het recht van Maas en Waal uitjes op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3.Indien Maas en Waal uitjes  op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4.De door Maas en Waal uitjes inredelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande

bedrag in rekening worden gebracht.

 1. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op Maas en Waal uitjes te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.

6.De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. een betalingstermijn is overschreden
 2. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
 3. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
 4. de contractant als natuurlijk persoon

onder curatele wordt gesteld of overlijdt

 

Artikel 5: Annulering

1.Bij annulering betaalt de contractant eenvergoeding aan Maas en Waal uitjes . Deze bedraagt:

-Bij annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de

contractant gehouden minimaal 15% van de reserveringswaarde aan Maas en Waal uitjes te betalen.

-Bij annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Maas en Waal uitjesbetalen.

-Bij annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Maas en Waal uitjes  te betalen.

-Bij annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de

contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Maas en Waal uitjes  te betalen.

-Bij annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan  Maas en Waal uitjes te betalen.

2.De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van Maas en Waal uitjes , wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

 

Artikel 6: Voortijdig vertrek

1.Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

1.De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door Maas en Waal uitjes gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

2.Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de

deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is  Maas en Waal uitjes  niet aansprakelijk.

 1. Maas en Waal uitjes houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen

moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

4.Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van

activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

 

 

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door Maas en Waal uitjes

 1. Maas en Waal uitjes kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de

bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en

billijkheid van Maas en Waal uitjes  niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de)

activiteit wordt voortgezet.

 1. Maas en Waal uitjes kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks

voorafgaande waarschuwing, overlastaan Maas en Waal uitjes  en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

3.Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

4.Indien Maas en Waal uitjes of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

5.De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1.Indien op verzoek van de contractant Maas en Waal uitjes  overgaat tot wijziging van de

inhoud van de overeenkomst dan heeft Maas en Waal uitjes  het recht om extra kosten in

rekening te brengen.

2.Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant

verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

3.Indien  Maas en Waal uitjes  overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de

contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst

dan dient hij dit onverwijld aan Maas en Waal uitjes  te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten

onderdelen van het activiteit.

4.Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en  Maas en Waal uitjes  – door een ander laten vervangen onder de volgende

voorwaarden:

 1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
 2. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij Maas en Waal uitjes  te worden ingediend,
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners

verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

 

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. Maas en Waal uitjes heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen,

voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Maas en Waal uitjes

is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op

de hoogte te stellen.

 1. Maas en Waal uitjes heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van voorafgaande waarschuwing, overlast aan Maas en Waal uitjes en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

3.Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

4.Indien Maas en Waal uitjes of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

5.De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 

Artikel 11: Klachten

1.Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

2.Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit,uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aanMaas en Waal uitjes.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.De wettelijke aansprakelijkheid van Maas en Waal uitjes voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de verzekerde som van de afgesloten verzekering van Maas en Waal uitjes  per gebeurtenis.

 1. Maas en Waal uitjes is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Maas en Waal uitjes  is toe te rekenen.
 2. Maas en Waal uitjes is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of

andere vormen van overmacht.

4.De contractant is jegens  Maas en Waal uitjesaansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden

toegerekend.

 1. Maas en Waal uitjes verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die

wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.

6.De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

 

Artikel 13: Wet- en regelgeving

 1. Maas en Waal uitjes zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en

veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

2.De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2012 voor overeenkomsten die op,

of na die datum zijn gesloten tussen Maas en Waal uitjes en derden.